ค่ายสะเต็มเวียงป่าเป้า  เชียงราย

แรงบันดาลใจจากองค์ความรู้ท้องถิ่นและธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่ายสะเต็มเวียงป่าเป้า  เป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นค่ายสะเต็มศึกษาผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักสูตรการเรียนรู้ในปัจจุบัน จะเป็นการเปิดโลกกว้างให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะในห้องเรียน นักเรียนจะได้เรียนรู้จริงจากผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งความรู้ในสถานที่ต่างๆ ได้สัมผัส ทดลอง พัฒนาและออกแบบที่สอดคล้องกับการเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ นอกเหนือจากกิจกรรมของค่ายสะเต็มศึกษา  เวียงป่าเป้าแคมป์ ได้เน้นการใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสร้างแรงบันดาลใจ ดังนั้นการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผนวกกับการใช้ธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในการเรียนรู้ จะเป็นการพัฒนารูปแบบของการศึกษาที่จะได้ประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความสนุกสนานควบคู่กันไป  โดยเน้นฐานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้น้องๆ นักเรียนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสะเต็มในชีวิตประจำวัน  กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษากระบวนการเรียนรู้จากแนวคิดของ ดร.ทักษิณ อาชวาคม อดีตผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ปี พ.ศ.2545-2559 และเป็นผู้บริหารจัดการหลักสูตรค่ายสะเต็มศึกษาเขตภาคเหนือ 

ค่ายสะเต็มเวียงป่าเป้า ขอเชิญน้องๆนักเรียนมาร่วมสนุกกับฐานกิจกรรมหลากหลายแบบที่สามารถเลือกได้   หลักสูตร 3 วัน 2 คืน และหลักสูตร 2 วัน 1 คืน 

ตัวอย่างกิจกรรม

ศึกษาองค์ความรู้ท้องถิ่นผนวกกับการใช้ธรรมชาติเป็นการเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ศึกษาพลังงานทดแทน  เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ตัวอย่างฐานกิจกรรมสะเต็ม   เดินสำรวจศึกษาธรรมชาติ  มหัศจรรย์ลวดลายใบไม้  ความลับบนยอดไม้  ใต้ร่มเงาของพฤกษา  เรียนรู้จากดวงดาวและแมลงกลางคืน  ปิ่งย่างข้าวจี่  ข้าวเกรียบว่าว  สร้างสีสันบนลายผ้า  วิศวกรน้อยกับจรวดขวดน้ำ  ฯลฯ

เหมาะสำหรับ   นักเรียนระดับประถม - มัธยมศึกษา 

 หลักสูตร  3 วัน 2 คืน ราคาคนละ  2,000 บาท

 หลักสูตร  2 วัน 1 คืน  ราคาคนละ  1,200 บาท 

 

 

 

Visitors: 12,534